Polityka prywatności

Polityka prywatności TennisPro

 • Informacja o Administratorze danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Ciebie, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Tennis Pro z siedzibą w Józefosławiu (ul. Normandii 12c, 05-500 Józefosław, NIP: 701-063-90-55 („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Fundacja Tennis Pro ul.Normandii 12c 05-500 Jóżefosław lub elektronicznie – na adres fundacja@tennispro.pl na numer: 790 41 41 41.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, adres zamieszkania/zameldowania, data urodzenia, numer telefonu, pesel, dane dotyczące realizowanych transakcji.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Tennis Pro.
 2. informowanie o zmianach dot. działalności Tennis Pro.
 3. potwierdzenia zgłoszeń (jeśli korzystałeś z formularza zgłoszeniowego)
 4. dokonywania rezerwacji kortów
 5. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 6. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
 7. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów archiwalnych;

 8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z Tennis Pro, jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest dobrowolne.
 10. Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie, albo w przypadku logowania za pośrednictwem serwisu Facebook, dane zostaną udostępnione Administratorowi przez ten serwis.

 

 • Wykorzystywanie wizerunku
 1. Administrator może wykorzystywać Twój wizerunek następujących celach:
 2. wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć po odbytych wydarzeniach organizowanych przez Tennis Pro, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Administratora działalnością.

 

 • Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług Tennis Pro.
 2. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa (np. prawa podatkowego).
 3. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 4. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

 • Kategorie odbiorców danych osobowych
 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.