STATUT

STATUT  FUNDACJA Tennis Pro

Postanowienia Ogólne

1

Fundacja Tennis Pro zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona z woli fundatora Artura Zemła aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 października 2016 roku przed Krzysztofem Nurkowskim – notariuszem w Warszawie, urzędującym w Kancelarii przy ulicy Postępu 18B w Warszawie (Repertorium A Nr). Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o  Fundacjach (t.j. Dz.U. 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Fundacja posiada osobowość prawną.

3

Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno.

4

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

5

Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Tennis Pro.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) lub słowno-graficznego.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

6

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać medale honorowe i inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. Sportu i Turystyki

Cele i zasady działania Fundacji

8

Celem działania Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Edukacja i pomoc dla uzdolnionych dzieci i młodzieży polegającą na wsparciu kariery sportowej w tenisie ziemnym, promocji i poprawie warunków rozwoju;

Wdrożenie i realizowanie programów na rzecz popularyzacji i aktywności dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, w tym programów integracyjnych;

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz akademiami tenisowymi;

Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi, z sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą;

Działalność informacyjną, wydawniczą oraz multimedialną;

Fundowanie stypendiów oraz innej pomocy materialnej, sprzętowej dla młodych zawodników (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących wybitne osiągnięcia oraz mających szczególne uzdolnienia w tenisie ziemnym;

Przyznawanie stypendiów indywidualnych dla tenisistów wykazującym szczególne uzdolnienia;

Promocja i wsparcie w tym finansowe dla trenerów, klubów i organizacji tenisowych objętych działalnością statusową Fundacji;

Inne działania na rzecz wspierania i rozwoju tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży;

Organizowanie, koordynowanie i finansowanie obozów sportowych, szkoleń i zgrupowań szkoleniowo-sportowych, w tym organizowanych przez inne podmioty;

Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla osób fizycznych, osób prawnych szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji;

Organizowanie, prowadzenie i finansowanie w kraju i zagranicą rozgrywek tenisowych, turniejów tenisowych, w tym organizowanych przez inne podmioty krajowe i zagraniczne w zakresie wynikającym ze statutowych celów Fundacji;

Wsparcie dla inicjatyw i organizacji i dla innych podmiotów prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji

Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

10

Zarząd ustala programy działania, określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej.

Fundacja może wspierać finansowo instytucje lub działalność innych osób w celu osiągnięcia celów statusowych.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji

11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 PLN (tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, prawa majątkowe i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

12

W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z):

Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Z – Działalność obiektów sportowych

Z – Pozostała działalność związana ze sportem

Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Z – Działalność organizacji profesjonalnych

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

W zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wymaganych przez prawo koncesji, zezwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej Fundacja podejmie działalność gospodarczą po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone przez Zarząd Fundacji na realizacje dowolnych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia Zarząd Fundacji przy dochowaniu należytej staranności oceni, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W innym wypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

 

Organy Fundacji

 

Postanowienia ogólne

13

Organami Fundacji są:

1.Komisja Rewizyjna:

Marzena Chlaściak
Katarzyna Strupińska

Zarząd Fundacji:

Prezes zarządu – Tatiana Zemła
Wiceprezes zarządu – Artur Zemła

 

14

Komisja jest organem nadzorczym i kontroli wewnętrznej Fundacji. Do jej kompetencji należy:

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

Uchwalanie rocznych planów finansowych i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych;

Uchwalanie rocznych planów programowych;

Powoływanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji, w tym prezesa Zarządu Fundacji w przypadku opisanym w §14 ust.6 Statutu;

Określanie warunków pracy i płacy Zarządu Fundacji;

Uchwalanie regulaminów;

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji;

15

Komisja może utworzyć Zespoły o charakterze doradczym i eksperckim, w którym skład wchodziliby zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin. Zespoły pełniłyby rolę konsultacyjną przy wyznaczaniu kierunków działania Fundacji.

16

Komisja składać się może z co najmniej dwóch członków, bez ograniczeń powyżej tej liczby.

Pierwszy skład Komisji wybierze Fundator. Dalszy wybór Członków Komisji następuje w drodze uchwały Komisji. Przewodniczący Komisji czuwa nad zwołaniem posiedzenia Komisji przed upływem jej kadencji w celu wyboru członków Komisji na nową kadencję. Kandydatów na członków Komisji mogą przedstawiać zarówno członkowie aktualnie urzędującego Zarządu jak i członkowie aktualnie urzędującej Komisji. W przypadku, gdy skład Komisji jest niepełny, w szczególności w związku ze zdarzeniami opisanymi w ust.6 poniżej, wyboru uzupełniającego dokonują pozostali członkowie Komisji, a w przypadku braku członków Komisji, wyboru dokonuje Fundator.

Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Pierwszego Przewodniczącego wybiera Fundator.

Członkowie Komisji nie mogą:

pozostawać w stosunku pracy z Fundacją;

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – członkostwo w Komisji ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo;

sprawować jednocześnie funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Zarządu Fundacji;

pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Fundacji.

Kadencja Członka Komisji trwa 3 lata. Nie wyklucza się możliwości wybrania tej samej osoby w skład Komisji na czas trwania następnej kadencji.

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z chwilą:

Upływu Kadencji;

Śmierci członka Komisji Rewizyjnej;

Rezygnacji złożonej na piśmie;

Odwołania z pełnienia funkcji.

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej powinna być przedłożona na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej nie później niż na miesiąc przed proponowaną datą odstąpienia.

Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja Rewizyjna w formie uchwały w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Komisji.

Funkcje członków Komisji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot dokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

17

Komisja zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony pod rygorem nieważności na piśmie.

O posiedzeniu członkowie Komisji są zawiadamiani listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu. Komisja może zebrać się również w sposób nieformalny, jeśli wszyscy członkowie Komisji są obecni na posiedzeniu.

Uchwały Komisji mogą być podjęte także bez zwołania posiedzenia, jeżeli 2/3 członków Komisji odda na piśmie swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. W tym trybie nie mogą być podejmowane uchwały wymienione w ust.8.

Uchwały Komisji są podejmowane na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 4. Dla podjęcia uchwały Komisji konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego.

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Uchwały Komisji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego posiedzenia.

Uchwały o powołaniu i odwołaniu członków Komisji, o powołaniu do pełnienia w Komisji stanowiska Przewodniczącego, o rozwiązaniu Fundacji oraz w przypadkach opisanych w § 10 pkt. 4 Statutu – zapadają większością co najmniej 2/3 głosów oddanych.

Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komisji oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Komisji, Członek Zarządu i pracownik Fundacji nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniu Komisji.

 

18

Zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd.

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Zarząd może również powołać ze swego grona sekretarza i skarbnika.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Nie wyklucza się możliwości wybrania tej samej osoby w skład Zarządu na czas trwania następnej kadencji. Pierwszy skład Zarządu wybierze Fundator.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw;

przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji, jak również innych form dofinansowania;

opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;

powoływanie i odwoływanie, w razie potrzeby, dyrektora Fundacji. Kompetencje dyrektora określa Zarząd.

wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji jest uprawniony do:

wyboru członków Zarządu Fundacji.

odwoływania członków Zarządu Fundacji.

wyboru nowego Prezesa Zarządu Fundacji w przypadku upływu kadencji obecnie urzędującego Prezesa Zarządu Fundacji.

W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej w terminie 1 miesiąca od dnia wyznaczonego przez Zarząd do ich dokonania, wyboru lub odwołania dokonują pozostali członkowie Zarządu, a w przypadku niemożności podjęcia uchwał w tym przedmiocie przez pozostałych członków Zarządu, wyboru lub odwołania dokonuje Komisja Rewizyjna.

19

 Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku:

śmierci członka Zarządu;

rezygnacji złożonej na piśmie;

odwołania z pełnienia funkcji.

W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Fundacji.

20

Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji.

Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu Fundacji rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

O posiedzeniu członkowie Zarządu są zawiadamiani listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia a jeżeli przedmiotem obrad posiedzenia jest działalność gospodarcza, zawiadomienie należy również skierować do kierowników zakładów i pełnomocników ds. działalności gospodarczej Fundacji (jeżeli takie osoby współpracują z Fundacją), którzy uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. Zarząd może zebrać się również w sposób nieformalny, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu.

Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez zwołania posiedzenia, jeżeli 2/3 członków Zarządu odda na piśmie swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. W tym trybie mogą być podejmowane uchwały wymienione w ust.9.

Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust.5. Dla podjęcia uchwały Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust.9. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.

Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego posiedzenia.

Uchwały o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu oraz o powołaniu do pełnienia w Zarządzie stanowiska Prezesa, w przypadkach opisanych w §14 ust. 6 Statutu oraz dotyczące zmiany Statutu Fundacji zapadają większością co najmniej 2/3 głosów oddanych.

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu, Członek Komisji i pracownik Fundacji nie mogą być pełnomocnikami Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:

Do kwoty 20 000 złotych Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo;

Powyżej 20 000 złotych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.

W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.

Członkom Zarządu Fundacji niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

 

Zmiana Statutu

21

Zmiana Statutu dokonywana jest uchwałą Zarządu w trybie określonym w §20 ust.9.

Zmiana Statutu prowadzić może do zmiany celów Fundacji.

Postanowienia końcowe

22

Fundacja może połączyć się z inną fundacją w celu efektywnego realizowania swoich celów,

Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Komisja Rewizyjna bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Komisja rewizyjna jednomyślnie przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Komisja rewizyjna. Likwidatorzy Fundacji przejmują kompetencje Zarządu Fundacji.

24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji wybranym przez Likwidatorów Fundacji.